Добродошли на сајт ЈП ПЕУ Ресавица

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, је формирано 1992. Године обједињавањем девет руника угља са подземном експлоатацијом у јединствено предузеће за производњу угља подземном експлоатацијом на територији Републике Србије.

Од свог настанка ЈП ПЕУ сваке године произведе више од пола милиона тона веома квалитетног угља и покушава да задовољи потребе потрошача за овом врстом угља у Србији.

Постепено повећање производње угља није довољно да би се задовољиле потребе потрошача у Републици Србији те се у ЈП ПЕУ убрзано ради на стварању услова и оспособљавању радника да значајно повећају производњу и задовоље потребе потршача за овом врстом угља.

Природни ресурси за повећање производње постоје, али је потребно уложити доста материјалних средстава да би се постојећи рудници довели у стање да остварују знатно већу производњу.
  ЈП ПЕУ: ИСТОРИЈАТ

Влада РС на 5. седници од 15.01.1992, доноси Одлуку број: 05 414-6944/5 - Одлуку o давању сагласности Одлуке привременог Управног одбора "Електропривре- де Србије" о оснивању Јавних предузећа.

Окружни Привредни суд у Крагујевцу извршио је упис овог Предузећа у судски регистрар дана 20.01.2002, под бројем Fi-99/92. Исто предузеће бројало је 5616 радника и у његовом саставу постоји девет рудника.

Влада РС Одлуком о оснивању 05 број: 023-2550/2003-02 од 23.05.2003, основала је Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља у Ресавици.

Новоосновано предузеће у време штрајка рудара, бива уписано у регистрар Трговинског суда у Крагујевцу под бројем Fi-776/03, дана 3.7.2003, када је престало да послује у саставу Електропривреде Србије.

Тренутно ЈП ПЕУ Ресавица броји 4021 радника.

Pomoć za porodice poginulih rudara

Карта рудника ЈП ПЕУ Ресавица

ЈП ПЕУ Ресавица
Петра Жалца 2, Ресавица
ПИБ: 103084723
Матични број: 17507699

Vakcinacija
QMS