НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН   

 
 Nabavka flokulanta - 1000 kg   -   RMU "Soko"
 ДОКУМЕНТАЦИЈА