ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Израда студије о процени утицаја на животну средину експлоатације доломита,угља и техничког пројекта мера заштите животне средине (по партијама)
 ДОКУМЕНТАЦИЈА