ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Резервни делови за постојеће стационарне мерне уређаје(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
 ДОКУМЕНТАЦИЈА