Јавна продаје мрког угља и лигнита трговинама, из асортимана рудника у саставу ЈППЕУ Ресавица

Спровођење прве фазе рестриктивног поступка (квалификациони поступак) продаје мрког угља и лигнита трговинама, из асортимана рудника у саставу ЈППЕУ Ресавица.
1. Предмет: Квалификација подносиоца пријава за куповину мрког угља и лигнита из асортимана рудника у саставу ЈППЕУ Ресавица и то: РМУ Рембас – Ресавица, РМУ Соко – Сокобања, РМУ Јасеновац – Крепољин, РЛ Лубница – Лубница и РМУ Штаваљ – Сјеница.
2. Право учешћа: Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који испуњавају законом прописане услове за обављање делатности продаје угља.
3. Категорије за квалификацију: Сви подносиоци пријава који испуњавају услове огласа, а у складу са критеријумима, конкуришу за квалификацију у једну од две категорије и то:
а) Категорија малог купца
б) Категорија великог купца
4. Рок важности квалификације: Подносиоцима пријава који се буду квалификовали квалификација ће се признавати 1 (једну) годину.
5. Критеријуми квалификације за категорију купца:
А) Критеријуми за квалификацију у категорију малог купца су:
– испуњавање законом прописаних услова за обављање делатности из предмета оглашавања тј. продаје угља што се доказује изводом из регистра подносиоца пријаве којим се потврђује да је субјекат регистрован за трговину робом која је предмет ове јавне продаје,
– да је у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године од рудника из састава ЈППЕУ Ресавица платио и преузео до 2 000 т угља свих асортимана,
– поседовање или закуп стоваришта,
– поседовање или закуп једног камиона носивости најмање 10т,
– поседовање или закуп једног утоварног средства (улт или багер),
– поседовање или закуп колске ваге за мерење угља минимум 10т.
Б) Критеријуми за квалификацију у категорију великог купца су:
– испуњавање законом прописаних услова за обављање делатности из предмета оглашавања тј. продаје угља што се доказује изводом из регистра подносиоца пријаве којим се потврђује да је субјекат регистрован за трговину робом која је предмет ове јавне продаје,
– поседовање или закуп стоваришта,
– располагање са најмање четири камиона носивости 20т и више и то: поседовање најмање два камиона у власништву купца и закуп најмање два камиона,
– располагање са најмање два утоварна средства (улт или багер) и то: поседовање најмање једног утоварног средства у власништву купца и закуп најмање једног утоварног средства,
– поседовање или закуп колске ваге за мерење угља минимум 25т,
– да је у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године од рудника из састава ЈППЕУ Ресавица платио и преузео више од 2 000 т угља свих асортимана или да је у наведеном периоду набавио од осталих домаћих произвођача или увезао мрки угаљ и лигнит у количини од минимум 6 000 т.
– да је купљени угаљ из ЈППЕУ Ресавица преузимао континуирано током читаве године, а не само током грејне сезоне,
– да има најмање 5 запослених радника,
– да има остварен пословни приход у билансу успеха у протекле три пословне године, за сваку годину понаособ минимум у вредности 30 000 000,00 РСД.
– да рачун подносиоца пријаве за квалификацију није био у блокади у последње 3 године.

6. Конкурсном документацијом ће се дефинисати докази које треба доставити ради доказивања тражених услова као и сви остали обрасци које је потребно попунити уз образац пријаве.

7. Рок за подношење пријава
Сви потенцијални подносиоци пријава могу преузети Конкурсну документацију продавца (са свим потребним обрасцима и упутствима) у року од 14 данa почев од дана објављивања огласа на сајту ЈППЕУ Ресавица ( www.jppeu.rs). Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, до 14 часова. Уколико рок истиче нерадног дана помера се за први наредни радни дан.

Пријаву и осталу документацију доставити у запечаћеној коверти са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ УГЉА – НЕ ОТВАРАТИ на адресу ЈППЕУ Ресавица, Петра Жалца бр. 2, 35237 Ресавица. На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ресавица, 24.02.2015.год.

ДОКУМЕНТАЦИЈА