Javna prodaja i angažovanje operatera za odlaganje neopasnog otpada iz rudnika u sastavu JPPEU Resavica (po partijama)


ДОКУМЕНТАЦИЈА