Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку ,, Резервни делови за сигнализацију ”

У складу са чл.35. став1.тачка 1. ЗЈН наручилац ће упутити позиве за допуне својих понуда тако да их учине прихватљивим следећим понуђачима који су учествовали у отвореном поступку бр. 20/15/606006:
- ,,ИНТЕЛУС“ДОО ,Пигова4/28 , 32000 Чачак
- ,,МАСТЕРС“ДОО ,Цвијићева бр.103 , 11060 Београд
- ,,БОО“ДОО ,Кабловска бб , 35000 Јагодина
Уз позив ће бити достављен и образац изјаве понуђача о продужењу рока важења понуде која је поднета по јавној набавци бр. 20/15/606006.

ДОКУМЕНТАЦИЈА