ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА- по партијама (резервисана јавна набавка)

Право учешћа сходно чл. 8 ЗЈН имају само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

ДОКУМЕНТАЦИЈА