Објављено: 26.05.2023.

6. август Дан рудара

Поводом прославе Дана рудара, 6 августа 2017. године у Ресавици, пословодство ЈП ПЕУ је Министарству Рударства, Влади Републике Србије и пословним партнерима, представило Програм реорганизације и консолидације пословања ЈП ПЕУ – Ресавица, чијом фазном реализацијом треба да се обезбеди одрживост и развој система подземне експлоатације угља у Републици Србији.

Основу програма чине решења из Плана консолидације рада и пословања ЈП ПЕУ усвојеног Закључком Владе Републике Србије и новим решењима у области организације и технолошких процеса експлоатације. Чињеница је да подземни рудници угља организационо повезани у систем ЈП ПЕУ, као јединствено државно предузеће низ година исказује негативан салдо у пословању и опстали су захваљујући одређеним улагањима државе и да испуњавају своју друштвену и социјалну улогу.

Основни узроци негативног пословања подземних рудника угља садржани су углавном у ниској цени угља, диспаритетима  цена енергената и репроматеријала, ниском степену механизованости и недостатку инвестиционих улагања у последњих 20-так година. Просечна цена угља из наших рудника износила је у 2016. године 30 ЕУ/т, што је најнижа цена у окружењу и вероватно и Европи. Са овако ниским ценама угља у дужем временском периоду не може се обезбедити позитивно ни текуће пословање нити улагања у редовно одржавање постојеће и набавку нове опреме те је девастација рудника сада практично континуиран процес.

Програмом реорганизације и консолидације пословања предвиђене су мере за заустављање даље девастације рудника и постизање бољих производних и финансијских перфоманси. Већина сада активних рудника је услед дугогодишње експлоатације пред исцрпљењем резерви и без могућности су за повећање капацитета а истовремено са већим трошковима производње, те је предвиђено њихово фазно затварање уз убрзано отварање новог рудника Пољана у Костолачком угљоносном басену који ће имати капацитет производње већи од сада свих активних рудника. За јаме рудника Соко, Штаваљ, Стрмостен и Лубница је предвиђено повећање капацитета производње, а што ће се реализовати увођењем нове савремене опреме за израду јамских просторија, откопавање и транспорт. У организационом смислу задржаће се у предузећу централизовано управљање, контрола и надзор.

Стратешки циљеви у И фази реализације Програма су:
– Да се континуирано подиже ниво производње у рудницима Соко, Штаваљ, Рембас и Лубница, са садашњих 395 000 т/год на 600.000 т/год после увођења механизације;
– Да се приступи радовима интензивне изградње рудника Пољана, капацитета производње изнад 700.000 т/год;
– Да се започне програм планског затварања рудника чије су резерве угља пред исцрпљењем;
– Повећање обима испоруке угља за ТЕНТ Обреновац и ТЕ Морава, до величине од 80% произведених количина из подземних рудника;
– Да се приступи измени структуре и смањењу броја запослених непроизводних радника у предузећу до оптималног броја;

– Набавци нове опреме , унапређењу технолошких процеса откопавања и израде  просторија, рационалнијег подграђивања, модернизацији система одржавања опреме и објеката, а што ће све довести до смањења трошкова производње. Кредитном линијом од 10 милона еура планирана је набавка нове опреме при чему се предвиђа да приход по основу механизовања повећа за 8,2 милиона ЕУ/год;