Запослени

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА
на основу чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
(''Службени гласник РС број 159/20)

Р.бр.Ниво квалификацијеБрој систематизованих извршила на свим радним местимаброј систематизованих радних местаукупан број запослених на одређено времеукупан број запослених на неодређено време
1Висока34133644220
2Виша3534226
3Средња (ССС и ВКВ)81454028523
4Нижа (КВ, ПК, НСС, НКВ)36654774812222
УКУПНО485513875552991
5број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа)10
6укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години276
7укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у претходној календарској години,0
8укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години,0
9укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години0
10укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години0
11укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70%у текућој календарској години0
12укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години0