CENOVNIK
RMU "Jasenovac"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RMU "Jasenovac"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RMU "Jasenovac"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Prvi radovi na eksploataciji uglja u području Krepoljinske ugljonosne zone datiraju iz vremena pre I svetskog rata, kada su meštani kopali ugalj sa izdanka za svoje potrebe i od tada se eksploatacija odvija sve do danas, sa dužim ili kraćim prekidima i promenljivim intenzitetom.

U vremenu između dva svetska rata izvođeni su rudarski radovi, ali ne zadugo i o njima nema sačuvanih podataka.

Za vreme II svetskog rata, Nemci su otvorili površinski kop u izdanačkom delu sloja kod Sigačkog Jasenovca, čija je eksploatacija, sa prekidima, trajala do 1949. godine.

Prvi obimniji geološki istražni radovi započeti su 1953. godine, od strane “Geozavoda” iz Beograda, a 1954. godine i prvi rudarski istražni radovi u Sigačkom Jasenovacu na levoj obali Jasenovačkog potoka, gde je kasnije izrađen “Centralni potkop” kojim je otvorena jama “Jasenovac”.

Eksploatacija se odvijala u plićim delovima sloja preko manjih jama, otvorenih duž istočnog oboda ugljenosne zone na prostoru od Bliznaka do Jasenovca kao: “Padina mare”, “Elendra”, “Jasenovac I”, “Jasenovac II” itd.

Rudnik “Jasenovac” zvanično je registrovan kod Okružnog privrednog suda u Požarevcu aprila, 1955. godine. Od osnivanja do decembra 1976. godine poslovao je kao samostalna radna organizacija a od decembra 1976. do februara 1985. godine kao Osnovna organizacija u sastavu RO “Rembas” Resavica. Godine 1985. ulazi u sastav RO “Zastava-Energatika” Kragujevac gde ostaje do 1989. godine nakon čega svi rudnici ulaze u sastav “Elektroprivrede Srbije“, a kasnije u sastav JP PEU „RESAVICA“.

Rudnik “Jasenovac” spada u manje rudnike ali je, po karakteru svog privređivanja i ulozi u ukupnoj strukturi privrede Opštine Žagubica, najznačajnija organizacija na tom području.

location-icon

Položaj

Rudnik “Jasenovac” nalazi se na teritoriji SO-e Žagubica, 8 km južno od Krepoljina između sela Sige – Bliznak i zaseoka Jasenovac sa sedištem u Krepoljinu.

Krepoljin je asfaltnim putem povezan preko Petrovca sa Požarevcem (60 km) i Smederevom, a preko Žagubice (23 km) sa Borom i Zaječarom. Takođe je asfaltnim putem povezan sa Despotovcem i drugim mestima.
Ležište “Jasenovac” nalazi se na prostoru Bliznačkog brda sa leve strane Jasenovačkog potoka oko 3 km. južno od ugašene jame “Stari Jasenovac”.

Ležište se pruža približno paralelno sa Jasenovačkim potokom i zahvata površinu oko 400.000 . Teren je brdovit sa dominantnim vrhovima Bliznačkog brda nadmorske visine 562 m i 514 m i strmo usečenim stranama Jasenovačkog potoka i drugih jaruga.

MENADŽMENT RMU "Jasenovac"

Direktor rudnika:
Dragan Timić dip.inž.rud
e-mail:dragan.timic@jppeu.rs 

Tehnički rukovodilac:
Zdravko Zarić dipl.inž.rud
e-mail:zdravko.zaric@jppeu.rs

Rukovodilac za bzr:
Dragan Jovanović dipl.inž.rud
e-mail:dragan.jovanovic@jppeu.rs 

Finansijski rukovodilac:
Danijela Milisavljević dipl.ecc
e-mail:danijela.milisavljevic@jppeu.rs 

Komercijalni rukovodilac: 
Vladica Miladinović dipl.ecc
e-mail:vladica.miladinovic@jppeu.rs

KONTAKT RMU "Jasenovac"

Direktor rudnika:
012/716-0212

Tehnički rukovodilac:
012/716-0230

Rukobodilac sluzbe BZR:
012/716-0224

Finansijski rukovodilac:
012/716-0215

Komercijalni rukovodilac: 
012/716-0233