Javna prodaja neopasnog otpada (otpaci i ostaci od gvožđa i čelika i otpad od struganja i obrade ferometala – špon i otpaci i otpadne bakarne cevi i otpad i ostaci od bakra) iz rudnika u sastavu JP PEU RESAVICA


DOKUMENTACIJA